دسته رنگ های آلکیدی شامل انواع ذیل است:

آستر زینک فسفات آلکیدی
آستر زینک کرومات آلکیدی
رنگ میانی آلکیدی
رنگ رویه آلکیدی براق
رنگ رویه آلکیدی نیمه مات
رنگ رویه آلکیدی مات
رنگ رویه آلکیدی سریع خشک
رنگ رویه آلکید سوله ای

دیدگاه ها بسته شده است